AKTUALNOŚCI

Strona główna
wydarzenia 2012-2013
wydarzenia 2011-2012
archiwum 2011
kalendarz szkolny
świetlica szkolna
plan lekcji
ogłoszenia
dla rodzicow
o patronie
nasi nauczyciele
koncepcja szkoły
dowozy
Statut
zestaw podreczników
kontakt

PROJEKTY EFS

Inwestycja w samodoskonalenie
Chcemy być lepsi
Innowacyjny ekolog
Projekt dla rodziców
Ty też możesz się zmienić
RSwP
Pracownia przyrodnicza
SMOK

 

 

 

 

 

 

 

[ Innowacyjny ekolog ] ziemia.htm ] powietrze.htm ] Innowacyjny ekolog sprawozdanie ]

 

O PROJEKCIE EKOLOGIA

 

Projekt EKOLOGIA – innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu.

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  z budżetu państwa pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.5.-projekty innowacyjne.

Szkoła zgłosiła do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu realizację innowacji pedagogicznej organizacyjno-metodycznej, pod nazwą Projekt EKOLOGIA - 02 marca 2011 r. Zgłoszona innowacja pedagogiczna została wpisana do „Rejestru innowacji pedagogicznych i eksperymentów, prowadzonych w szkołach i placówkach województwa dolnośląskiego.

Przyczyna realizacji powyższej innowacji pedagogicznej:

 Analiza wyników nauczania uczniów w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i związane z tym słabe efekty uzyskiwane na egzaminach zewnętrznych wskazują na konieczność podejmowania nowych działań wpływających na poprawę jakości kształcenia. Diagnoza sytuacji edukacyjnej uczniów, w szczególności umiejętności matematyczno-przyrodniczych w ujęciu interdyscyplinarnym wykazuje konieczność wprowadzenia wielu zasadniczych zmian w organizowaniu i realizowaniu procesu kształcenia w szkole. Zmiany te polegać będą na wprowadzeniu takich metod w pracy z uczniem, które rozbudzą w nim aktywność poznawczą oraz przygotują go do umiejętnego planowania własnego rozwoju i samokształcenia oraz umożliwią zdobycie praktycznej wiedzy i kluczowych umiejętności.

Szkoła przystąpiła do realizacji tego Projektu aby:

1.       rozbudzać i wspierać zainteresowania uczniów przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi;

2.       poprawić słabe wyniki kształcenia  i niskie umiejętności uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych;

3.       zwiększyć możliwości dalszej edukacji uczniów podejmujących studia wyższe na kierunkach technicznych;

4.        rozwijać kompetencje kluczowe uczniów poprzez pracę metodą projektu.

5.       wyedukować ucznia jako osoby świadomej zjawisk ekologicznych i przyrodniczych, rozumiejącej procesy kształtowania środowiska oraz posiadającej umiejętności praktycznego wykorzystania tej wiedzy i jej wdrożenia.

Celem ogólnym Projektu jest  wypracowanie i przetestowanie do 2013 roku kompleksowego, innowacyjnego, interdyscyplinarnego programu nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Celem szczegółowym Projektu jest:

1.       Modyfikacja programów nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych pod kątem możliwości realizacji projektów ekologicznych (powiązanie efektów nauczania różnych przedmiotów, praktyczne wykorzystanie wiedzy, prowadzenie eksperymentu, badań, analiz z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy i technologii ICT).

2.       Wypracowanie i testowe wdrożenie nowatorskiego programu nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu.

3.       Opracowanie i testowe prowadzenie zajęć dodatkowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu zorientowanego na wiedzę o środowisku naturalnym człowieka (Program „3 żywioły- woda, ziemia, powietrze”).

Opis innowacji pedagogicznej

1.       Etap przygotowawczy – diagnoza sytuacji edukacyjnej uczniów- problemy w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych;

- ankietowanie uczniów

- ankietowanie nauczycieli

- badania fokusowe nauczycieli

- wywiady pogłębione z dyrektorami szkół

- analiza źródeł wtórnych (wyniki PISA, wyniki egzaminów zewnętrznych, literatura specjalistyczna)

                2. Opracowanie innowacyjnego programu ekologicznego „Trzy żywioły”

                3. Etap wdrożenia innowacyjnego programu ekologicznego „Trzy żywioły”

Sposób realizacji programu

Czas realizacji programu obejmuje  dwa lata. W tym czasie uczniowie przez 3 semestry będą rozwiązywać problemy badawcze metodą projektu edukacyjnego. Czwarty, ostatni semestr realizacji programu będzie przeznaczony na podsumowanie ich pracy, wnioski i prezentację efektów. W szkole powołany jest interdyscyplinarny zespół nauczycieli, który nadzorować będzie realizację przez 20 uczniów programu ekologicznego „Trzy żywioły”. Materiał nauczania został podzielony na 5 głównych problemów badawczych dotyczących 3 żywiołów: wody, powietrza i ziemi;

1.       Działalność człowieka wpływa na zmiany w środowisku naturalnym.

2.       Postęp i sukces cywilizacyjny osiągamy kosztem środowiska naturalnego.

3.       Zmiany cywilizacyjne determinują funkcjonowanie organizmów żywych w środowisku.

4.       Zjawiska przyrodnicze tworzą barwy.

5.       Cywilizacja i natura wpływają na zdrowie człowieka.

Program jest realizowany metodą projektu w pięcioosobowych zespołach w ramach wybranego problemu badawczego. W każdym zespole znajdują się uczniowie w różnym wieku i z różnymi możliwościami edukacyjnymi. Prezentacja pracy całej 20-osobowej grupy następuje po wykonaniu wszystkich wybranych przez zespoły zadań w ramach danego problemu badawczego. W każdym semestrze, w ramach 50 godzin uczniowie przeprowadzać będą obserwacje, doświadczenia, eksperymenty, wycieczki, konsultacje z nauczycielami. Pracować będą w oparciu o instrukcje, często samodzielnie i poza szkołą. Zebrany materiał badawczy przesłany zostanie do laboratorium firmy SGS Eko-Projekt, skąd otrzymają wyniki badań i analiz do wykorzystania w swojej pracy. Grupa projektowa uczniów i zespół nauczycieli w drodze debaty i negocjacji ustalą kryteria samooceny (grupowej i indywidualnej) oraz inne sposoby oceniania postępów uczniów.

 58-562 Podgórzyn ul. Żołnierska 113        kontakt;  szkolapod2@wp.pl    tel. 75 7621477